www.thaidemolition.com

รื้อถอน รื้อถอนอาคาร ทุบตึก โทร. 081-8162302

Thaidemolition.com คือเว็บไซท์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ รื้อถอน รื้อถอนอาคาร ทุบตึก และรวบรวมเรื่องราว ความปลอดภัย ตลอดจนให้บริการงาน รื้อถอน รื้อถอนอาคาร ทุบตึก แนะนำผู้รับเหมา รื้อถอน รื้อถอนอาคาร ทุบตึก ที่เหมาะสม สะดวก ประหยัด ปลอดภัย ตลอดจนข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ รื้อถอนอาคาร

บริษัท ไทยดีโมลีชั่น จำกัด ผู้สนับสนุนเว็บไซท์

รื้อถอน รื้อถอนอาคาร ทุบตึก โทร. 081-8162302 สะพาน ถนน โรงงาน โกดัง คลังสินค้า ตัดพื้น ตัดผนัง ขนย้ายเศษวัสดุ
แก้ไขอาคารทรุด โทร. 081-8162302 ยกระดับอาคาร เสริมฐานราก แก้ไขอาคารวิบัติ
บริการของเรา
โทร. 081-8162302 คุณสุรชัย

รื้อถอน ทุบตึก

รื้อถอนอาคาร

แก้ไขอาคารทรุด

ประมูล โรงงาน

รื้อปรับปรุงอาคาร

Coring Concrete

Wall & Wire Saw

ขนย้าย เศษวัสดุ

ค้าเหล็ก ค้าของเก่า

รับซื้อของเก่า

แบคโฮให้เช่า

รับถมที่

รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง

บริการพิเศษ ฟรี

ประมาณราคา

ขออนุญาต

ประกันภัย

วิศวกรให้คำแนะนำ

 

 

ออกแบบก่อสร้าง โทร. 081-8162302 คุณสุรชัย

บริการ - ออกแบบ ออกแบบก่อสร้าง โทร. 081-8162302 ออกแบบสถาปัตย์ ออกแบบตกแต่งภายใน ออกแบบโครงสร้าง ออกแบบงานระบบ บริหารงานก่อสร้าง บริหารโครงการ (Project Management) วิเคราะห์ความเป็นไปได้โครงการ ส่งเสริมโครงการและการตลาด ประมาณการกระแสเงินสด จัดทำแผนการใช้เงิน (CASH FLOW) ประสานงานส่วนราชการ-เอกชน ขออนุญาต ตรวจงานก่อสร้าง (Inspection) ควบคุมงานก่อสร้าง (Supervision) ให้คำแนะนำด้านวิศวกรรม และสถาบันการเงินเพื่อการก่อสร้าง

นำทีมโดย... คุณสุรชัย

บทความที่นำมาลงยังไม่ใช่ตำราเป็นเพียงเอกสารทางวิชาการ อาจไม่สมบูรณ์ในการบันทึก

และต้องขออภัยที่ไม่ได้อ้างอิงที่มา

 

งบประมาณจ่ายลงทุน
( Capital Budgeting)

เป็นการจัดสรรงบประมาณเพื่อนำไปลงทุนในระยะยาว โดยวิเคราะห์หาโครงการลงทุนที่เหมาะสมและพิจารณาถึงผลประโยชน์ส่วนเพิ่มต้องมากกว่าต้นทุนส่วนเพิ่ม (วัดในรูปกระแสเงินสด) จึงจะยอมรับโครงการ

ประเภทของโครงการลงทุน

 • โครงการลงทุนใหม่ (New Investment Project)
 • โครงการขยายกิจการ (Expansion Project)
 • ขยายกำลังการผลิต
 • ขยายสายผลิตภัณฑ์
 • โครงการปรับปรุงกิจการ ( Improvement Project)
 • โครงการประหยัดพลังงาน
 • โครงการย้ายโรงงาน
 • โครงการเปลี่ยนทดแทนสินทรัพย์เพื่อรักษาธุรกิจไว้ / ลดต้นทุนการผลิต (Replacement Project)
 • โครงการเพื่อความปลอดภัยหรือเพื่อสิ่งแวดล้อม (Safety and / or Environmental Projects)
 • โครงการซื้อกิจการอื่น (Acquisition of companies)

งบประมาณจ่ายลงทุน
(
Capital Budgeting)

 • การประมาณการกระแสเงินสด( Cash Flow Estimation)
 • การประเมินโครงการ (Project Evaluation)
 • การประมาณการกระแสเงินสด
  (
  Cash Flow Estimation)

กระแสเงินสดส่วนเพิ่ม
(Incremental Cash Flow)

 • เป็นกระแสเงินสด หลังหักภาษีที่คาดว่าจะเกิดเพิ่มหากยอมลงทุนในโครงการใหม่
 • เป็นกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน (ไม่คิดกระแสเงินสดจากการจัดหาเงินทุน)
 • รวม ต้นทุนค่าเสียโอกาส ( Opportunity costs)
 • รวม การเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียนสุทธิของโครงการ ( ส/ท หมุนเวียน – น/ส หมุนเวียน)
 • รวม กระแสเงินสดที่เกิดจากผลกระทบของโครงการใหม่
 • ไม่รวม ต้นทุนจม (Sunk costs) เช่น ค่าวิจัยและพัฒนา ค่าศึกษาความเป็นไปได้

การประมาณการกระแสเงินสด

 • เงินลงทุนเริ่มต้น (Initial Investment)
 • ได้แก่ ต้นทุนของสินทรัพย์ใหม่ ค่าขนส่งและค่าติดตั้ง รายได้หลังหักภาษีจากการขายสินทรัพย์เก่า ค่าอบรมการใช้สินทรัพย์ใหม่ เงินทุนหมุนเวียนสุทธิเพิ่มเติม และต้นทุนค่าเสียโอกาส
 • กระแสเงินสดดำเนินงาน (Operating Cash Flow)
 • ได้แก่ รายรับส่วนเพิ่ม ค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มในการดำเนินงาน ภาษีส่วนเพิ่ม ค่าเสื่อมราคาส่วนเพิ่มและผลของภาษีอันเนื่องจากค่าเสื่อมราคา
 • กระแสเงินสดเมื่อสิ้นสุดโครงการ (Terminal or Shut-down Cash Flow)
 • ได้แก่ เงินทุนหมุนเวียนสุทธิรับคืน และกระแสเงินสดหลักหักภาษีของราคาซากของสินทรัพย์เมื่อสิ้นสุดโครงการ

ตัวอย่างการคำนวณเงินลงทุนเริ่มต้น

บริษัท นนทรี กำลังพิจารณาซื้อเครื่องจักรใหม่เพื่อทดแทนเครื่องจักรเดิม

 • ราคาเครื่องจักรใหม่ (1 , 000 , 000)
 • ค่าขนส่งและค่าติดตั้ง (43 , 000)
 • ค่ารื้อถอนเครื่องจักรเก่า (7 , 000)

ต้นทุนของเครื่องจักรใหม่ (1 , 050 , 000)

 • ค่าอบรมเครื่องจักรใหม่หลังหักภาษี

= ค่าอบรม x (1- อัตราภาษี)

= 50 , 000 x (1 – 40%) = (30 , 000)

ตัวอย่างการคำนวณเงินลงทุนเริ่มต้น(ต่อ)

บริษัท นนทรี ต้องลงทุนในสินค้าเพิ่มขึ้น 5 , 000 บาท แต่จะมีค่าแรงและภาษีค้างจ่ายลดลง 2 , 000 บาท

 • D สินทรัพย์หมุนเวียน (5 , 000)
 • หัก D หนี้สินหมุนเวียน (2 , 000)

เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ (7 , 000)

 • ส/ท หมุนเวียน ลดลง หรือ น/ส หมุนเวียน เพิ่มขึ้น ? กระแสเงินสด +
 • ส/ท หมุนเวียน เพิ่มขึ้น หรือ น/ส หมุนเวียน ลดลง ? กระแสเงินสด –
 • เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ = D สินทรัพย์หมุนเวียน - D หนี้สินหมุนเวียน

ตัวอย่างการคำนวณเงินลงทุนเริ่มต้น(ต่อ)

บริษัท นนทรี มีเครื่องจักรเดิมที่ใช้งานมาแล้ว 5 ปี ปัจจุบันสามารถขายได้ในราคา 400 , 000 บาท ซื้อมาในราคา 500 , 000 บาท มีอายุการใช้งาน 15 ปี มูลค่าซาก 50 , 000 บาท อัตราภาษี 40 %

 • ค่าเสื่อมราคาวิธีเส้นตรง = ราคาเครื่องจักร – มูลค่าซาก

อายุการใช้งาน

= 500 , 000 – 50 , 000 = 30,000 บาท / ปี

 • มูลค่าตามบัญชี = ราคาเครื่องจักร – ค่าเสื่อมราคาสะสม

= 500,000 – (30,000 บาท x 5 ปี) = 350,000 บาท

 • ราคาขาย - มูลค่าตามบัญชี > 0 = กำไร ? ต้องเสียภาษี = กำไร x อัตราภาษี
 • ราคาขาย - มูลค่าตามบัญชี < 0 = ขาดทุน ? ได้คืนภาษี = ขาดทุน x อัตราภาษี
 • ราคาขาย - มูลค่าตามบัญชี = 400,000 – 350,000 = 50,000 บาท (กำไร)
 • ต้องเสียภาษี = กำไร x อัตราภาษี = 50,000 บาท x 40% = 20,000 บาท

กระแสเงินสดหลังหักภาษีจากการขายสินทรัพย์เก่า

= ราคาขาย +/(-) ภาษี = 400,000 – 20,000 = 380,000 บาท

ตัวอย่างการคำนวณเงินลงทุนเริ่มต้น(ต่อ)

หากยอมรับโครงการใหม่นี้ บริษัท นนทรี ต้องหาที่ว่างมาใช้เป็นโกดังเพื่อเก็บสินค้าใหม่ที่เพิ่มขึ้น เพราะปัจจุบันโกดังใช้จุสินค้าเต็มแล้ว ที่ว่างดังกล่าวหากไม่ทำมาทำเป็นโกดังสามารถแบ่งขายได้ในราคา 105 , 000 บาท

 • ต้นทุนเสียโอกาส = -105,000 บาท

เงินลงทุนเริ่มต้น บาท

 • ต้นทุนของเครื่องจักรใหม่ (1 , 050 , 000)
 • ค่าอบรมเครื่องจักรใหม่หลังหักภาษี (30 , 000)
 • เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ (7 , 000)
 • กระแสเงินสดหลังหักภาษีจากการขายสินทรัพย์เก่า 380 , 000
 • ต้นทุนเสียโอกาส (105 , 000)

เงินลงทุนเริ่มต้นรวม (812 , 000)

การคำนวณกระแสเงินสดดำเนินงาน

OCF n = (Rev n – OOF n – Dep n) (1- T) + Dep n

NPAT n = (Rev n – OOF n – Dep n) (1- T)

OCF : D operating cash flow at time n

Rev : D Revenues at time n

OOF : D Operating cash outflow at time n

Dep : D Depreciation charge at time n

T : tax rate

NPAT : net operating income after tax at time n

OCF n = NPAT n + Dep n

or

OCF n = (Rev n – OOF n) (1- T) + (Dep n x T)

ตัวอย่างการคำนวณกระแสเงินสดดำเนินงาน

บริษัทนนทรีกำลังพิจารณาซื้อเครื่องจักรใหม่ เพื่อทดแทนเครื่องจักรเดิม

 • รายรับจะเพิ่มขึ้นปีละ 150 , 000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายดำเนินงานลดลงปีละ 100 , 000 บาท
 • อายุของเครื่องจักร 10 ปี
 • มูลค่าซาก 200 , 000 บาท
 • ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรใหม่ 1 , 050 , 000 – 200 , 000 = 85 , 000 บาท / ปี
 • ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรเก่า 30 , 000 บาท / ปี
 • ค่าเสื่อมราคาส่วนเพิ่ม ( Dep n) = 85 , 000 – 30 , 000 = 55 , 000 บาท / ปี

กระแสเงินสดดำเนินงาน

OCF 1-10 = (Rev n – OOF n – Dep n) (1- T) + Dep n

= [150,000 – (-100,000) – 55,000] (1 - 0.4)+ 55,000

= 172,000 บาท

OCF 1-10 = (Rev n – OOF n) (1- T) + (Dep n x T)

= [150,000 – (-100,000) (1 - 0.4) + (55,000 x 0.4)

= 172,000 บาท

OCF 1-10 = NPAT n + Dep n

กระแสเงินสดดำเนินงาน

รายรับเพิ่มขึ้น 150 , 000 บาท

+ ค่าใช้จ่ายลดลง 100 , 000 บาท

- ค่าเสื่อมราคาส่วนเพิ่ม 55 , 000 บาท

กำไรส่วนเพิ่ม 195 , 000 บาท

- ภาษี (40 % ) 78 , 000 บาท

กำไรสุทธิ ( NPAT n ) 117 , 000 บาท

+ ค่าเสื่อมราคาส่วนเพิ่ม ( Dep n) 55 , 000 บาท

OCF 1-10 = 172,000 บาท

กระแสเงินสดเมื่อสิ้นสุดโครงการ

 • เงินทุนหมุนเวียนสุทธิรับคืน
 • เงินทุนหมุนเวียนสุทธิที่ได้รับกลับคืน 7 , 000 บาท
 • กระแสเงินสดสุทธิ หลังหักภาษีจากการขายสินทรัพย์
 • ราคาขาย – มูลค่าตามบัญชี > 0 ? กำไร ? เสียภาษี = กำไร x อัตราภาษี
 • ราคาขาย – มูลค่าตามบัญชี < 0 ? ขาดทุน ? คืนภาษี = ขาดทุน x อัตราภาษี
 • มูลค่าซากของเครื่องจักรใหม่ 200 , 000 บาท
 • มูลค่าตามบัญชี = 1 , 050 , 000 - (85 , 000 x 10 ปี) = 200 , 000 บาท
 • กระแสเงินสดสุทธิ หลังหักภาษีจากการขายสินทรัพย์ 200 , 000 บาท

2 หน้า : [ 1 ] [ 2 ]

หน้าแรก

เมนู

เกี่ยวกับเรา

หน้าแรก

ความเป็นมา

วัตถุประสงค์

นโยบาย

ผู้สนับสนุน

ติดต่อเรา

เกี่ยวกับการรื้อถอน

the myth of

' DEMOLITION '

บทความ

รูปภาพ

ประเภทการรื้อถอน

กฎหมาย

การขออนุญาต

การรื้อถอนเบื้องต้น

บันทึกโครงการ

Implosion คืออะไร

ถาม-ตอบ FAQ

ปัญหาการรื้อถอน

ความปลอดภัย

สาระน่ารู้

 

 

รวมลิงค์

www.mtech.co.th

www.saisombat.com

www.khoosri.com

www.girar.co.th

www.piyamitrgroup.com

www.spdemolition.com

www.sahamitgroup.com

www.terexgroup.com

www.baucon-contractor.com

www.promilliondemolition.com

www.tungmunkong.com

www.thongkarnchang.com

www.tumcivil.com

Thaiengineering

Thaibuild

ปภ.กระทรวงมหาดไทย

สภาวิศวกร

ว.ส.ท.

ภาพน่าสนใจ
 

ติดต่อ thaidemolition
โทร. 02-9448031-3 แฟ็กซ์ 02-9448032
Mobile: 081-8162302 คุณสุรชัย Civil Engineer

4/14 หมู่ที่ 7 ถ. นวมินทร์ คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230.

 
we dare not forget " DEMOLITION "
Site is Under Development...Comming soon...